รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
Export

รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2566 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 2566
อำเภอ ตรวจ ATK ตรวจ RT-PCR ตรวจหา
เชื้อทั้งหมด
ATK บวก
ไม่ส่ง PCR
ติดเชื้อ
ทั้งหมด*
Positive Negative Error Detected Not Detected Error
เมืองนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พรหมคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ลานสกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฉวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พิปูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เชียรใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ชะอวด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ท่าศาลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นาบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร่อนพิบูลย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิชล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ขนอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หัวไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บางขัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ถ้ำพรรณรา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จุฬาภรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พระพรหม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นบพิตำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ช้างกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ต่างจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมวลผลล่าสุด 3 มี.ค 2566 เวลา 10:59 น.
* ติดเชื้อทั้งหมด หมายถึง ผู้ที่ตรวจ ATK แล้ว Positive และ ผู้ที่ตรวจ RT-PCR แล้ว Detect หากมีการตรวจาแล้วก่อนกน้า 10 วัน จะไม่นำมานับรวม
* ATK บวกไม่ส่ง PCR หมายถึง ผู้ที่ตรวจ ATK แล้ว Positive แต่ไม่มีการส่งตรวจ RT-PCR ภายใน 5 วัน

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช