รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน)

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
Export

รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน)

ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2566 ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2566
หน่วยงาน ตรวจ ATK ตรวจ RT-PCR ตรวจหา
เชื้อทั้งหมด
ATK บวก
ไม่ส่ง PCR
ติดเชื้อ
ทั้งหมด*
Positive Negative Error Detected Not Detected Error
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมวลผลล่าสุด 3 มี.ค 2566 เวลา 10:59 น.
* ติดเชื้อทั้งหมด หมายถึง ผู้ที่ตรวจ ATK แล้ว Positive และ ผู้ที่ตรวจ RT-PCR แล้ว Detect หากมีการตรวจาแล้วก่อนกน้า 10 วัน จะไม่นำมานับรวม
* ATK บวกไม่ส่ง PCR หมายถึง ผู้ที่ตรวจ ATK แล้ว Positive แต่ไม่มีการส่งตรวจ RT-PCR ภายใน 5 วัน

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช