วันที่

24 กันยายน 2566

สรุประบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ระบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยใส่ท่อ
รพ. HI CI รวมทั้งหมด
0 0 0 0 0
  1.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
  1.2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
  1.3 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 0 0 0 0 0
  1.4 โรงพยาบาลนครินทร์ 0 0 0 0 0
  1.5 โรงพยาบาลนครคริสเตียน 0 0 0 0 0
  1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 0 0 0 0 0
  1.7 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
  1.8 โรงพยาบาลนครพัฒน์ 0 0 0 0 0
  1.9 โรงพยาบาลสนาม รร.ปากพูน 0 0 0 0 0
  1.10 Hospitel เมื่องลิกอร์ นครพัฒน์ 0 0 0 0 0
  1.11 Hospitel ราวดี นครคริสเตียน 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  2.1 โรงพยาบาลปากพนัง 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  3.1 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 0 0 0 0 0
  3.2 โรงพยาบาลสนามเชียรใหญ่ 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  4.1 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 0 0 0 0 0
  4.2 โรงพยาบาลสนามร่อนพิบูลย์ สนามกีฬา 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  5.1 โรงพยาบาลพระพรหม 0 0 0 0 0
  5.2 โรงพยาบาลสนามพระพรหม 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  6.1 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  7.1 โรงพยาบาลหัวไทร 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  8.1 โรงพยาบาลลานสกา 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  9.1 โรงพยาบาลทุ่งสง 0 0 0 0 0
  9.2 โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง 0 0 0 0 0
  9.3 โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง 0 0 0 0 0
  9.4 โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง Hospitel Grandsouthern 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  10.1 โรงพยาบาลชะอวด 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  11.1 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  12.1 โรงพยาบาลบางขัน 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  13.1 โรงพยาบาลนาบอน 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  14.1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  15.1 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 0 0 0 0 0
  15.2 โรงพยาบาลสนามพ่อท่านคล้าย2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  16.1 โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  17.1 โรงพยาบาลสิชล 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  18.1 โรงพยาบาลท่าศาลา 0 0 0 0 0
  18.2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  19.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 0 0 0 0 0
  19.2 โรงพยาบาลสนามฉวาง 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  20.1 โรงพยาบาลพิปูน 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  21.1 โรงพยาบาลขนอม 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  22.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี 0 0 0 0 0
  22.2 โรงพยาบาลพรหมคีรี 0 0 0 0 0
  22.3 โรงพยาบาลสนามพรหมคีรี 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
  23.1 โรงพยาบาลนบพิตำ 0 0 0 0 0
  23.2 โรงพยาบาลสนามนบพิตำ 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 23 อำเภอ 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00%
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกรายงานเมื่อ 24 กันยายน 2566 เวลา 20:11 น.

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช