แบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อตกลง

คำแนะนำ
 1. การสำรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลของท่านไปประกอบการพิจารณาตามหลักวิชาการ
 2. ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตามหลักวิชาการทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานกลับไปเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
 3. กรณีที่ท่าน / ผู้เกี่ยวข้องเริ่มมีอาการไข้ / ไอ / มีเสมหะ / ขอให้รีบไปพบแพทย์
 4. หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถลงทะเบียนได้ ท่านสามารถติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใกล้บ้านของท่านให้ช่วยลงทะเบียนให้ได้

ข้อตกลงและความยินยอมในการนำส่งข้อมูล
 ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ โรคติดต่ออื่นๆ โดยยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นผู้ประมวลผลและจัดทำระบบข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

ข้อมูลผู้เดินทาง
***
***
***
***
***
***
***
***
เดินทางโดย
เดินทาง มาจาก - ไป
***
***
***
***
***
***
สถานที่พำนักในจังหวัดนครศรัธรรมราช
ประวัติเสี่ยง

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช