รายงานผลประเมินภาวะสุขภาพจิต กลุ่ม 608

ตั้งแต่
ถึง

รายงานผลประเมินภาวะสุขภาพจิต กลุ่ม 608

ข้อมูล ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2565 ถึง 10 ธ.ค. 2566
ลำดับ ทีม MCATT
อำเภอ
กลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับ
วัคซีนป้องกัน COVID-19
(ราย)
ผลการประเมินสุขภาพจิต (ST-5/2Q) รายงานผลล่าสุด
ความเครียดระดับ
น้อย-ปานกลาง
(ราย)
ความเครียดระดับ
มาก-มากที่สุด
(ราย)
เสี่ยงซึมเศร้า
(ราย)
ผู้รายงาน วันที่รายงาน
1 0 0 0 0
2 105 105 0 0 เวธิตา ช่วยชุม 12 เม.ย. 2565
2.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง 105 105 0 0 เวธิตา ช่วยชุม 12 เม.ย. 2565
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 2,579 2,579 0 0 กัลยา รัตนปราโมทย์ 8 เม.ย. 2565
5.1 โรงพยาบาลพระพรหม 2,579 2,579 0 0 กัลยา รัตนปราโมทย์ 8 เม.ย. 2565
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 178 178 0 0 มลทิรา สุขนิตย์ 11 เม.ย. 2565
10.1 โรงพยาบาลชะอวด 178 178 0 0 มลทิรา สุขนิตย์ 11 เม.ย. 2565
11 117 117 0 0 สัญชญาภัทร์ ยุคง 8 เม.ย. 2565
11.1 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 117 117 0 0 สัญชญาภัทร์ ยุคง 8 เม.ย. 2565
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 30 30 0 0 อรุณศรี จำนงจิตร 8 เม.ย. 2565
16.1 โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา 30 30 0 0 อรุณศรี จำนงจิตร 8 เม.ย. 2565
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 250 250 0 0 รพ ฉวาง 18 เม.ย. 2565
19.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 250 250 0 0 รพ ฉวาง 18 เม.ย. 2565
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 30 29 1 0 วารุณี สุวรรณรัตน์ 11 พ.ค. 2565
22.1 โรงพยาบาลพรหมคีรี 30 29 1 0 วารุณี สุวรรณรัตน์ 11 พ.ค. 2565
23 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 3,289 3,288 1 0

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช