รายงานต่างๆที่เกี่่ยวข้อง

รายงานศักยภาพการรักษา
ลำดับ ชื่อรายงาน รายละเอียด #
1 รายงานสรุประบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสรุประบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกรายอำเภอ ออกรายงาน
2 รายงานสรุปผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรง ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกรายงาน
รายงานวัคซีน
ลำดับ ชื่อรายงาน รายละเอียด #
1 รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ รายละเอียดการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ (รายบุคคล) ติดต่อ สสจ
2 รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนแยกอำเภอ รายละเอียดการฉีดวัคซีนของประชากรในอำเภอ (รายบุคคล) ติดต่อ สสจ
3 รายงานข้อมูลวัคซีนคงเหลือ แสดงรายละเอียดข้อมูลวัคซีนคงเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
4 รายงานวัคซีนประจำวัน รายละเอียดวัคซีนประจำวัน เฉพาะเจ้าหน้าที่
5 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 รายสรุปการฉีดวัคซีนของประชากรกลุ่ม 608 เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช แยกอำเภอ ออกรายงาน
6 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรถ์ รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรถ์ รายโรงพยาบาล ออกรายงาน
7 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 รายอำเภอ ออกรายงาน
8 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน รายอำเภอ รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน รายอำเภอ ออกรายงาน
รายงาน LAB
ลำดับ ชื่อรายงาน รายละเอียด #
1 รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกรายอำเภอ) รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกรายอำเภอ) ออกรายงาน
2 รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน) รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน) ออกรายงาน
3 รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล (แยกรายสัปดาห์) รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล จ.นครศรีธรรมราช (แยกรายสัปดาห์) ออกรายงาน
4 แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน(RT-PCR)และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย(ATK) Covid-19 แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน(RT-PCR)และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย(ATK) Covid-19 ระลอกเดือนมกราคม 2565 ออกรายงาน

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช