รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในเด็กอายุ 5-11 ปี รายอำเภอ

อำเภอ เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
19,184 10,531 7,451 364 2 0 10,531 54.89
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
1.1 อนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง 142 64 40 1 0 0 64 45.07
1.2 5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย ในเมือง 1,129 807 570 2 0 0 807 71.48
1.3 อนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง 68 14 7 0 0 0 14 20.59
1.4 อนุบาลสิทธาภัทร์ ในเมือง 112 66 52 9 0 0 66 58.93
1.5 ชูศิลป์วิทยา ในเมือง 75 37 25 1 0 0 37 49.33
1.6 2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร ในเมือง 319 167 119 2 0 0 167 52.35
1.7 10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ในเมือง 1 1 1 0 0 0 1 100.00
1.8 นรรถยาพิศณุสรณ์ ในเมือง 53 27 15 1 0 0 27 50.94
1.9 อนุบาลลูกรัก ในเมือง 25 7 6 0 0 0 7 28.00
1.10 จรรยานุยุตวิทยา ในเมือง 8 4 3 0 0 0 4 50.00
1.11 อนุบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง 361 130 90 3 0 0 130 36.01
1.12 วัดพระมหาธาตุ ในเมือง 1,053 795 586 77 0 0 795 75.50
1.13 ชุบธรรมวิทยา ในเมือง 40 18 12 0 0 0 18 45.00
1.14 6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง 1,063 804 592 4 0 0 804 75.63
1.15 สตรีจรัสพิชากร ในเมือง 163 102 68 1 0 0 102 62.58
1.16 อนุบาลธนสาร ในเมือง 50 27 18 0 0 0 27 54.00
1.17 อนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ ในเมือง 51 15 9 0 0 0 15 29.41
1.18 1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ท่าวัง 510 270 172 0 0 0 270 52.94
1.19 สามัญศึกษาวัดแจ้ง ท่าวัง 108 38 20 0 0 0 38 35.19
1.20 อนุบาลพุทธศาสตร์ ท่าวัง 33 5 4 0 0 0 5 15.15
1.21 ศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง 632 374 260 5 0 0 374 59.18
1.22 8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง 564 405 306 1 0 0 405 71.81
1.23 ศรีอนุบาล ท่าวัง 48 20 12 0 0 0 20 41.67
1.24 4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี ท่าวัง 186 79 53 1 0 0 79 42.47
1.25 3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง 792 569 406 6 0 0 569 71.84
1.26 กัลยาณีศรีธรรมราช คลัง 1 1 1 0 0 0 1 100.00
1.27 7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง 262 191 134 1 0 0 191 72.90
1.28 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ คลัง 1,104 902 710 156 2 0 902 81.70
1.29 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช คลัง 1 0 0 0 0 0 0 0.00
1.30 บ้านบางหลวง ท่าไร่ 103 79 61 0 0 0 79 76.70
1.31 วัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ 41 18 14 0 0 0 18 43.90
1.32 ศพด.อบต.ท่าไร่ (บ้านบางหลวง) ท่าไร่ 51 0 0 0 0 0 0 0.00
1.33 วัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ 72 39 16 0 0 0 39 54.17
1.34 บ้านบางกระบือ ท่าไร่ 87 52 34 0 0 0 52 59.77
1.35 วัดท่านคร ปากนคร 64 19 13 0 0 0 19 29.69
1.36 อนุบาลอุ่นจิต ปากนคร 20 7 4 0 0 0 7 35.00
1.37 วัดมุขธารา ปากนคร 188 100 66 0 0 0 100 53.19
1.38 วัดนางพระยา ปากนคร 61 29 16 0 0 0 29 47.54
1.39 บ้านคันธง ปากนคร 87 35 26 0 0 0 35 40.23
1.40 ศพด.บ้านคันธง ปากนคร 18 0 0 0 0 0 0 0.00
1.41 ศพด.นาทราย นาทราย 6 0 0 0 0 0 0 0.00
1.42 วัดดอนยาง นาทราย 58 34 20 0 0 0 34 58.62
1.43 วัดหญ้า นาทราย 47 19 15 0 0 0 19 40.43
1.44 บริบูรณ์วิทยา นาทราย 368 171 99 5 0 0 171 46.47
1.45 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา 201 73 56 1 0 0 73 36.32
1.46 บ้านย่านซื่อ กำแพงเซา 16 9 8 0 0 0 9 56.25
1.47 วัดบ้านตาล กำแพงเซา 63 24 21 0 0 0 24 38.10
1.48 ศพด.ห้วยปราง กำแพงเซา 1 0 0 0 0 0 0 0.00
1.49 วัดชัน กำแพงเซา 115 23 15 0 0 0 23 20.00
1.50 วัดสวนพล กำแพงเซา 20 14 10 0 0 0 14 70.00
1.51 วัดน้ำรอบ ไชยมนตรี 52 12 3 0 0 0 12 23.08
1.52 ศพด.อบต.ไชยมนตรี ไชยมนตรี 142 5 3 0 0 0 5 3.52
1.53 วัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี 119 62 42 2 0 0 62 52.10
1.54 วัดหนองบัว ไชยมนตรี 62 31 22 0 0 0 31 50.00
1.55 วัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น 19 5 4 0 0 0 5 26.32
1.56 พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น 160 81 52 0 0 0 81 50.63
1.57 ศพด.บ้านคลองลาว มะม่วงสองต้น 19 0 0 0 0 0 0 0.00
1.58 อนุบาลสกนวิชญ์ นาเคียน 104 18 11 1 0 0 18 17.31
1.59 อนุบาลแสงทอง นาเคียน 142 49 41 1 0 0 49 34.51
1.60 บ้านทวดเหนือ นาเคียน 26 16 11 0 0 0 16 61.54
1.61 อนุบาลสันติสุข นาเคียน 10 1 0 0 0 0 1 10.00
1.62 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นาเคียน 854 134 94 0 0 0 134 15.69
1.63 วัดพระมงกุฎ นาเคียน 25 15 9 0 0 0 15 60.00
1.64 บ้านนาเคียน นาเคียน 231 50 31 0 0 0 50 21.65
1.65 บ้านคลองดิน นาเคียน 288 76 40 0 0 0 76 26.39
1.66 อัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน 172 17 14 0 0 0 17 9.88
1.67 ศพด.บ้านนาเคียน นาเคียน 47 2 2 0 0 0 2 4.26
1.68 วัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว 74 38 28 0 0 0 38 51.35
1.69 ศพด.มัสยิดรุ้ลอามาน ท่างิ้ว 85 8 5 0 0 0 8 9.41
1.70 วัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว 8 3 3 0 0 0 3 37.50
1.71 วัดท่างาม ท่างิ้ว 78 19 9 0 0 0 19 24.36
1.72 วัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ 73 28 20 1 0 0 28 38.36
1.73 วัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ 28 13 7 0 0 0 13 46.43
1.74 ไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ 539 253 183 2 0 0 253 46.94
1.75 วัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ 28 9 8 0 0 0 9 32.14
1.76 9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 238 197 142 8 0 0 197 82.77
1.77 วัดวนาราม โพธิ์เสด็จ 18 7 2 0 0 0 7 38.89
1.78 บ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ 796 584 444 63 0 0 584 73.37
1.79 พริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ 179 48 37 3 0 0 48 26.82
1.80 ศพด.บ้านยวนแหล โพธิ์เสด็จ 12 0 0 0 0 0 0 0.00
1.81 เบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ 1 1 1 0 0 0 1 100.00
1.82 มารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ 86 51 36 2 0 0 51 59.30
1.83 หนองนกประสาทศิลป์ บางจาก 251 140 98 1 0 0 140 55.78
1.84 วัดสระแก้ว บางจาก 82 64 42 0 0 0 64 78.05
1.85 บ้านเนิน บางจาก 51 29 17 0 0 0 29 56.86
1.86 วัดบางใหญ่ บางจาก 118 96 63 0 0 0 96 81.36
1.87 ศพด.ทต.บางจาก บางจาก 14 0 0 0 0 0 0 0.00
1.88 ราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก 232 170 128 0 0 0 170 73.28
1.89 ศพด.บางใหญ่ บางจาก 6 0 0 0 0 0 0 0.00
1.90 วัดบางตะพาน บางจาก 57 40 26 0 0 0 40 70.18
1.91 1.รร.อนุบาลปากพูน ปากพูน 111 32 15 0 0 0 32 28.83
1.92 วัดท่าแพ ปากพูน 70 53 32 1 0 0 53 75.71
1.93 วัดไพศาลสถิต ปากพูน 69 47 31 0 0 0 47 68.12
1.94 บ้านปากน้ำเก่า ปากพูน 24 8 7 0 0 0 8 33.33
1.95 วัดโบสถ์ ปากพูน 111 60 40 0 0 0 60 54.05
1.96 ศพด.ค่ายวชิราวุธ ปากพูน 1 0 0 0 0 0 0 0.00
1.97 ราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน 57 30 20 0 0 0 30 52.63
1.98 วัดศรีมงคล ปากพูน 118 52 31 0 0 0 52 44.07
1.99 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน 181 96 70 1 0 0 96 53.04
1.100 วัดท่าม่วง ปากพูน 41 32 27 0 0 0 32 78.05
1.101 วัดมะม่วงทอง ปากพูน 33 22 14 0 0 0 22 66.67
1.102 1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ ปากพูน 152 87 52 0 0 0 87 57.24
1.103 ศพด.ทม.ปากพูน ม. 11 ปากพูน 2 0 0 0 0 0 0 0.00
1.104 บ้านชะเอียน ปากพูน 37 31 27 0 0 0 31 83.78
1.105 วัดวิสุทธิยาราม ปากพูน 54 13 10 0 0 0 13 24.07
1.106 อนุบาลขวัญนคร ปากพูน 23 4 2 0 0 0 4 17.39
1.107 บ้านห้วยไทร ปากพูน 72 20 17 0 0 0 20 27.78
1.108 บ้านปากพญา ท่าซัก 137 63 42 0 0 0 63 45.99
1.109 บ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก 36 20 12 0 0 0 20 55.56
1.110 วัดนาวง ท่าซัก 57 29 19 0 0 0 29 50.88
1.111 วัดสามแพรก ท่าซัก 33 21 20 0 0 0 21 63.64
1.112 ศพด.อบต.ท่าซัก ท่าซัก 5 0 0 0 0 0 0 0.00
1.113 4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) ท่าเรือ 280 162 115 0 0 0 162 57.86
1.114 เกตุชาติศึกษา ท่าเรือ 388 187 109 0 0 0 187 48.20
1.115 บ้านบางเตย ท่าเรือ 43 29 20 0 0 0 29 67.44
1.116 ศพด.ท่าเรือ ท่าเรือ 24 0 0 0 0 0 0 0.00
1.117 วัดจังหูน ท่าเรือ 35 21 15 1 0 0 21 60.00
1.118 วัดโดน ท่าเรือ 20 8 8 0 0 0 8 40.00
1.119 มูลนิธิสหมิตรศึกษา ท่าเรือ 112 38 27 0 0 0 38 33.93
1.120 อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ ท่าเรือ 308 104 66 0 0 0 104 33.77
1.121 ชุมชนวัดหมน ท่าเรือ 28 12 9 0 0 0 12 42.86
1.122 วัดพังสิงห์ ท่าเรือ 24 11 9 0 0 0 11 45.83
1.123 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ ท่าเรือ 256 154 103 0 0 0 154 60.16
1.124 วัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ 43 11 8 0 0 0 11 25.58
1.125 บ้านหนองหนอน ท่าเรือ 32 18 11 0 0 0 18 56.25
2,144 1,064 641 6 0 0 1,064 49.63
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
2.1 บ้านคลองแคว พรหมโลก 95 67 42 0 0 0 67 70.53
2.2 อนุบาลกมลทิพย์ พรหมโลก 160 41 26 2 0 0 41 25.63
2.3 ศพด.วัดเขาปูน พรหมโลก 18 3 2 0 0 0 3 16.67
2.4 วัดพรหมโลก พรหมโลก 99 47 26 2 0 0 47 47.47
2.5 วัดเขาปูน พรหมโลก 22 18 9 0 0 0 18 81.82
2.6 พรหมประสาทวิทย์ พรหมโลก 216 67 41 0 0 0 67 31.02
2.7 พิมพ์มณี บ้านเกาะ 184 86 60 2 0 0 86 46.74
2.8 วัดเขาขุนพนม บ้านเกาะ 290 186 116 0 0 0 186 64.14
2.9 ชุมชนวัดอินทคีรี บ้านเกาะ 76 33 24 0 0 0 33 43.42
2.10 วัดโทเอก อินคีรี 68 36 24 0 0 0 36 52.94
2.11 วัดสากเหล็ก อินคีรี 41 28 14 0 0 0 28 68.29
2.12 ศพด.น้ำแคบ อินคีรี 6 0 0 0 0 0 0 0.00
2.13 บ้านในเขียว 1 ทอนหงส์ 18 14 9 0 0 0 14 77.78
2.14 วัดใหม่ ทอนหงส์ 27 14 9 0 0 0 14 51.85
2.15 ศพด.ทต.ทอนหงส์ ทอนหงส์ 27 2 0 0 0 0 2 7.41
2.16 ศพด.ในเขียว 1 ทอนหงส์ 52 11 5 0 0 0 11 21.15
2.17 บ้านในเขียว 2 ทอนหงส์ 24 19 12 0 0 0 19 79.17
2.18 บ้านวังลุง ทอนหงส์ 92 40 25 0 0 0 40 43.48
2.19 ชุมชนวัดทอนหงส์ ทอนหงส์ 57 31 18 0 0 0 31 54.39
2.20 บ้านชุมขลิง ทอนหงส์ 38 21 9 0 0 0 21 55.26
2.21 1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ ทอนหงส์ 314 174 93 0 0 0 174 55.41
2.22 ศพด.เก้ากอ ทอนหงส์ 19 2 0 0 0 0 2 10.53
2.23 วัดท้าวโทะ นาเรียง 30 13 4 0 0 0 13 43.33
2.24 วัดหลวงครู นาเรียง 23 14 8 0 0 0 14 60.87
2.25 วัดนากัน นาเรียง 45 28 19 0 0 0 28 62.22
2.26 วัดโยธาธรรม นาเรียง 40 30 23 0 0 0 30 75.00
2.27 วัดกำแพงถม นาเรียง 53 38 22 0 0 0 38 71.70
2.28 ศพด.ร.ร.วัดนากัน นาเรียง 10 1 1 0 0 0 1 10.00
2,007 1,041 706 5 0 0 1,041 51.87
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
3.1 วัดไทรงาม เขาแก้ว 25 8 7 0 0 0 8 32.00
3.2 บ้านร่อน เขาแก้ว 58 31 17 0 0 0 31 53.45
3.3 ศพด.คันเบ็ด เขาแก้ว 33 1 1 1 0 0 1 3.03
3.4 บ้านตลาด เขาแก้ว 291 149 106 0 0 0 149 51.20
3.5 รุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว 119 34 23 0 0 0 34 28.57
3.6 วัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว 71 48 26 0 0 0 48 67.61
3.7 วัดน้ำรอบ ลานสกา 95 37 20 0 0 0 37 38.95
3.8 วัดวังหงส์ ลานสกา 92 46 33 0 0 0 46 50.00
3.9 ศพด.อบต.ลานสกา ลานสกา 1 0 0 0 0 0 0 0.00
3.10 วัดเจดีย์ ลานสกา 44 21 15 0 0 0 21 47.73
3.11 ชุมชนลานสกา ท่าดี 29 16 5 0 0 0 16 55.17
3.12 บ้านมะม่วงทอง ท่าดี 42 18 9 0 0 0 18 42.86
3.13 บ้านสันยูง ท่าดี 56 31 16 0 0 0 31 55.36
3.14 วัดดินดอน ท่าดี 68 41 23 0 0 0 41 60.29
3.15 วัดจันทร์ กำโลน 32 13 7 0 0 0 13 40.63
3.16 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน 185 113 81 0 0 0 113 61.08
3.17 ศพด.วัดคีรีวง กำโลน 45 9 6 0 0 0 9 20.00
3.18 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน 87 66 44 0 0 0 66 75.86
3.19 วัดสมอ กำโลน 182 149 104 3 0 0 149 81.87
3.20 บ้านเด็กศึกษา กำโลน 48 21 13 1 0 0 21 43.75
3.21 ศพด.วัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน 99 11 8 0 0 0 11 11.11
3.22 บ้านคดศอก ขุนทะเล 24 9 7 0 0 0 9 37.50
3.23 วัดใหม่ทอน ขุนทะเล 46 21 16 0 0 0 21 45.65
3.24 ศพด.ทต.ขุนทะเล ขุนทะเล 17 0 0 0 0 0 0 0.00
3.25 บ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล 119 80 65 0 0 0 80 67.23
3.26 วัดสอ ขุนทะเล 22 16 14 0 0 0 16 72.73
3.27 ราษฎร์บำรุง ขุนทะเล 77 52 40 0 0 0 52 67.53
4,395 2,683 1,952 71 0 0 2,683 61.05
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
4.1 ธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง 77 31 18 0 0 0 31 40.26
4.2 อักษรวิทย์ ฉวาง 99 57 39 0 0 0 57 57.58
4.3 ไพบูลย์วิทยา ฉวาง 309 226 177 0 0 0 226 73.14
4.4 บ้านปากน้ำ ฉวาง 99 53 46 0 0 0 53 53.54
4.5 ฉวาง ฉวาง 88 72 46 0 0 0 72 81.82
4.6 วัดควนสูง ฉวาง 100 56 40 0 0 0 56 56.00
4.7 บ้านทอนวังปราง ละอาย 77 43 23 0 0 0 43 55.84
4.8 บ้านสวนอาย ละอาย 39 18 16 0 0 0 18 46.15
4.9 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา ละอาย 63 38 26 0 0 0 38 60.32
4.10 ศพด.บ้านเหนือคลองประชาสรรค์ ละอาย 48 11 3 0 0 0 11 22.92
4.11 วัดมะปรางงาม ละอาย 139 90 70 0 0 0 90 64.75
4.12 บ้านโคกยาง ละอาย 56 18 9 0 0 0 18 32.14
4.13 บ้านห้วยทรายขาว นาแว 84 55 36 1 0 0 55 65.48
4.14 ศพด.บ้านทุ่งกระจูด นาแว 46 14 10 0 0 0 14 30.43
4.15 วัดควนยูง นาแว 46 29 22 0 0 0 29 63.04
4.16 บ้านไสโคกเกาะ นาแว 92 71 55 0 0 0 71 77.17
4.17 ศพด.วัดหาดสูง ไม้เรียง 63 11 6 0 0 0 11 17.46
4.18 วัดหาดสูง ไม้เรียง 80 45 28 0 0 0 45 56.25
4.19 วัดไม้เรียง ไม้เรียง 208 167 129 0 0 0 167 80.29
4.20 ศพด.ทุ่งไหม้ ไม้เรียง 28 5 4 0 0 0 5 17.86
4.21 บ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง 42 30 23 0 0 0 30 71.43
4.22 บ้านกันละ ไม้เรียง 25 21 15 0 0 0 21 84.00
4.23 เจริญมิตร ไม้เรียง 333 218 162 1 0 0 218 65.47
4.24 วัดกะเปียด กะเปียด 70 28 21 1 0 0 28 40.00
4.25 วัดเพ็ญญาติ กะเปียด 22 7 4 0 0 0 7 31.82
4.26 วัดโคกเมรุ นากะชะ 50 40 25 1 0 0 40 80.00
4.27 ศพด.วัดมะเฟือง นากะชะ 50 18 15 0 0 0 18 36.00
4.28 วัดมะเฟือง นากะชะ 56 30 23 0 0 0 30 53.57
4.29 บ้านนาเส นากะชะ 191 110 92 0 0 0 110 57.59
4.30 ประสานศิลป์ศึกษา นากะชะ 130 32 25 0 0 0 32 24.62
4.31 บ้านห้วยปริก ห้วยปริก 124 98 79 0 0 0 98 79.03
4.32 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก 97 63 45 0 0 0 63 64.95
4.33 บ้านคลองสาย ห้วยปริก 18 14 8 0 0 0 14 77.78
4.34 ศพด.วัดสุวรรณาราม ห้วยปริก 31 9 3 0 0 0 9 29.03
4.35 วัดเพ็ญมิตร ไสหร้า 6 3 0 0 0 0 3 50.00
4.36 ศพด.บ้านไสหร้า ไสหร้า 25 13 9 0 0 0 13 52.00
4.37 วัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า 281 210 173 4 0 0 210 74.73
4.38 ฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า 1 1 1 0 0 0 1 100.00
4.39 บ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า 35 29 16 0 0 0 29 82.86
4.40 วัดโคกหาด ไสหร้า 124 80 52 8 0 0 80 64.52
4.41 ศพด.วัดเพ็ญมิตร ไสหร้า 61 26 17 0 0 0 26 42.62
4.42 เจริญวิทย์ ไสหร้า 589 366 247 51 0 0 366 62.14
4.43 บ้านควน ไสหร้า 46 34 27 2 0 0 34 73.91
4.44 บ้านโคกมะขาม นาเขลียง 127 89 66 2 0 0 89 70.08
4.45 ศพด.อบต.นาเขลียง นาเขลียง 20 4 1 0 0 0 4 20.00
1,465 801 614 92 0 0 801 54.68
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
5.1 วัดมังคลาราม พิปูน 154 114 75 10 0 0 114 74.03
5.2 อนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน 126 26 19 0 0 0 26 20.63
5.3 ศพด.ทต.พิปูน พิปูน 28 5 5 0 0 0 5 17.86
5.4 บ้านเหนือคลอง พิปูน 11 6 6 0 0 0 6 54.55
5.5 ศพด.หูนบ พิปูน 57 28 21 0 0 0 28 49.12
5.6 วัดนางเอื้อย กะทูน 49 35 30 0 0 0 35 71.43
5.7 ศพด.บ้านนางเอื้อย กะทูน 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5.8 บ้านห้วยกลาง กะทูน 51 40 32 9 0 0 40 78.43
5.9 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน 77 31 20 2 0 0 31 40.26
5.10 อนุบาลฉวีวรรณ กะทูน 95 20 15 2 0 0 20 21.05
5.11 วัดหน้าเขา เขาพระ 441 305 241 37 0 0 305 69.16
5.12 จุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ 159 91 77 23 0 0 91 57.23
5.13 ศพด.บ้านทุ่งร่อน เขาพระ 26 4 4 0 0 0 4 15.38
5.14 วัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม 68 43 28 9 0 0 43 63.24
5.15 ศพด.บ้านพรุพัง ยางค้อม 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5.16 บ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง 9 6 6 0 0 0 6 66.67
5.17 ศพด.บ้านวังวัว ควนกลาง 37 8 6 0 0 0 8 21.62
5.18 ชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง 56 36 28 0 0 0 36 64.29
5.19 บ้านวังวัว ควนกลาง 16 3 1 0 0 0 3 18.75
5.20 ศพด.บ้านปากเสียว ควนกลาง 1 0 0 0 0 0 0 0.00
2,325 1,431 1,084 2 0 0 1,431 61.55
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
6.1 ศพด.วัยเตาะแตะ เชียรใหญ่ 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6.2 บ้านบางพระ เชียรใหญ่ 187 155 128 1 0 0 155 82.89
6.3 ศพด.ทต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 30 5 3 0 0 0 5 16.67
6.4 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ 94 48 28 0 0 0 48 51.06
6.5 อนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ 78 27 23 0 0 0 27 34.62
6.6 วัดสระแก้ว ท่าขนาน 68 42 28 0 0 0 42 61.76
6.7 ศพด.สระแก้ว ท่าขนาน 22 0 0 0 0 0 0 0.00
6.8 วัดคลองขยัน บ้านกลาง 15 14 11 0 0 0 14 93.33
6.9 วัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน 33 27 23 0 0 0 27 81.82
6.10 บ้านหัวปอ บ้านเนิน 37 23 15 0 0 0 23 62.16
6.11 วัดบางทองคำ บ้านเนิน 9 8 2 0 0 0 8 88.89
6.12 วัดทวยเทพ บ้านเนิน 23 11 7 0 0 0 11 47.83
6.13 วัดคงคาวดี ไสหมาก 64 42 24 0 0 0 42 65.63
6.14 บ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก 27 16 9 0 0 0 16 59.26
6.15 วัดดอนรักษา ท้องลำเจียก 21 16 12 0 0 0 16 76.19
6.16 บ้านปากเชียร ท้องลำเจียก 204 162 133 0 0 0 162 79.41
6.17 วัดสระโพธิ์ เสือหึง 92 83 72 0 0 0 83 90.22
6.18 บ้านดอนโตนด เสือหึง 11 11 11 0 0 0 11 100.00
6.19 ศพด.ทต.การะเกด การะเกด 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6.20 ชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด 85 58 48 1 0 0 58 68.24
6.21 วัดทายิการาม การะเกด 36 28 19 0 0 0 28 77.78
6.22 สกุลรัตนวิทยา การะเกด 135 29 22 0 0 0 29 21.48
6.23 บ้านนา การะเกด 63 40 31 0 0 0 40 63.49
6.24 บ้านศาลาตะเคียน การะเกด 72 51 32 0 0 0 51 70.83
6.25 วัดท้ายทะเล การะเกด 48 32 25 0 0 0 32 66.67
6.26 วัดบางยิ่ว การะเกด 31 11 9 0 0 0 11 35.48
6.27 วัดทองพูน เขาพระบาท 37 18 13 0 0 0 18 48.65
6.28 วัดแดง เขาพระบาท 100 46 31 0 0 0 46 46.00
6.29 ศพด.อบต.เขาพระบาท เขาพระบาท 19 1 0 0 0 0 1 5.26
6.30 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท 78 57 44 0 0 0 57 73.08
6.31 วัดพระบาท เขาพระบาท 9 1 1 0 0 0 1 11.11
6.32 บ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว 52 47 39 0 0 0 47 90.38
6.33 บ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว 32 15 15 0 0 0 15 46.88
6.34 บ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว 87 63 42 0 0 0 63 72.41
6.35 บ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว 90 69 48 0 0 0 69 76.67
6.36 บ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว 41 31 26 0 0 0 31 75.61
6.37 อนุบาลเพิ่มสุข แม่เจ้าอยู่หัว 97 30 16 0 0 0 30 30.93
6.38 วัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว 179 114 94 0 0 0 114 63.69
6.39 ศพด.เนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว 17 0 0 0 0 0 0 0.00
5,253 2,957 1,852 96 0 0 2,957 56.29
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
7.1 วัดท่าสะท้อน ชะอวด 34 21 12 0 0 0 21 61.76
7.2 บ้านชะอวด ชะอวด 711 537 382 48 0 0 537 75.53
7.3 บ้านปากบางกลม ชะอวด 36 25 18 0 0 0 25 69.44
7.4 ชะอวด ชะอวด 1 1 1 0 0 0 1 100.00
7.5 มัธยมศักดิ์ศิลปิน ชะอวด 206 100 60 0 0 0 100 48.54
7.6 วัดจิกพนม ชะอวด 64 37 17 0 0 0 37 57.81
7.7 อนุบาลพรอุดม ชะอวด 29 10 5 0 0 0 10 34.48
7.8 วัดรักขิตวัน ชะอวด 76 41 25 0 0 0 41 53.95
7.9 บ้านศาลาทวดทอง ชะอวด 37 24 15 0 0 0 24 64.86
7.10 ศพด.อบต.ชะอวด ชะอวด 18 1 0 0 0 0 1 5.56
7.11 ชะอวดวิทยา ชะอวด 213 119 70 0 0 0 119 55.87
7.12 อนุบาลลูกแก้ว ชะอวด 42 16 10 0 0 0 16 38.10
7.13 ศพด.ตำบลท่าเสม็ด ท่าเสม็ด 11 0 0 0 0 0 0 0.00
7.14 วัดท่าเสม็ด ท่าเสม็ด 74 45 30 10 0 0 45 60.81
7.15 บ้านบางน้อย ท่าเสม็ด 85 58 30 1 0 0 58 68.24
7.16 บ้านหนองหิน ท่าเสม็ด 90 44 21 2 0 0 44 48.89
7.17 วัดดอนมะปราง ท่าประจะ 52 36 27 0 0 0 36 69.23
7.18 1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลประจะ ท่าประจะ 40 5 2 0 0 0 5 12.50
7.19 ศพด.ร.ร.บ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 70 10 5 0 0 0 10 14.29
7.20 บ้านห้วยโส ท่าประจะ 34 21 17 3 0 0 21 61.76
7.21 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ท่าประจะ 40 33 23 0 0 0 33 82.50
7.22 วัดควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 73 47 33 0 0 0 47 64.38
7.23 วัดควนเคร็ง เคร็ง 81 63 42 7 0 0 63 77.78
7.24 วัดควนยาว เคร็ง 11 9 7 3 0 0 9 81.82
7.25 วัดปากควน เคร็ง 72 64 46 13 0 0 64 88.89
7.26 ศพด.โรงเรียนบ้านควนชิง เคร็ง 3 0 0 0 0 0 0 0.00
7.27 บ้านควนชิง เคร็ง 39 16 10 1 0 0 16 41.03
7.28 วัดควนป้อม เคร็ง 41 25 14 4 0 0 25 60.98
7.29 บ้านทุ่งใคร เคร็ง 124 92 49 2 0 0 92 74.19
7.30 ศพด.คลองใหม่ วังอ่าง 11 0 0 0 0 0 0 0.00
7.31 บ้านควนมิตร วังอ่าง 80 37 22 0 0 0 37 46.25
7.32 บ้านหนองนนทรี วังอ่าง 59 34 23 0 0 0 34 57.63
7.33 ศพด.บ้านควนมิตร วังอ่าง 12 0 0 0 0 0 0 0.00
7.34 บ้านหนองบัว วังอ่าง 38 19 13 0 0 0 19 50.00
7.35 ตชด.บ้านควนมีชัย วังอ่าง 58 46 37 0 0 0 46 79.31
7.36 บ้านวังหอน วังอ่าง 24 5 2 0 0 0 5 20.83
7.37 บ้านท่าไทร วังอ่าง 147 99 61 0 0 0 99 67.35
7.38 บ้านควนเงิน บ้านตูล 152 89 50 0 0 0 89 58.55
7.39 บ้านตูล บ้านตูล 36 6 2 0 0 0 6 16.67
7.40 วัดวังกลม บ้านตูล 75 40 29 0 0 0 40 53.33
7.41 1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล บ้านตูล 37 3 3 0 0 0 3 8.11
7.42 ศพด.อบต.บ้านตูล บ้านตูล 7 0 0 0 0 0 0 0.00
7.43 บ้านกุมแป บ้านตูล 122 42 27 0 0 0 42 34.43
7.44 บ้านดอนตาสังข์ ขอนหาด 26 22 15 0 0 0 22 84.62
7.45 ศพด.ไสถิน ขอนหาด 10 0 0 0 0 0 0 0.00
7.46 บ้านขอนหาด ขอนหาด 73 61 46 0 0 0 61 83.56
7.47 บ้านใสถิน ขอนหาด 21 11 6 0 0 0 11 52.38
7.48 ศพด.อบต.ขอนหาด ขอนหาด 16 0 0 0 0 0 0 0.00
7.49 บ้านตรอกแค ขอนหาด 69 51 22 0 0 0 51 73.91
7.50 วัดควนใส ขอนหาด 44 22 9 0 0 0 22 50.00
7.51 1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ ขอนหาด 68 34 26 0 0 0 34 50.00
7.52 วัดไม้เสียบ เกาะขันธ์ 226 79 50 0 0 0 79 34.96
7.53 บ้านทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ 78 55 35 0 0 0 55 70.51
7.54 ศพด.ทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ 3 0 0 0 0 0 0 0.00
7.55 บ้านลานนา เกาะขันธ์ 54 27 12 0 0 0 27 50.00
7.56 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 เกาะขันธ์ 132 61 32 1 0 0 61 46.21
7.57 ศพด.บ้านสี่กั๊ก เกาะขันธ์ 3 0 0 0 0 0 0 0.00
7.58 บ้านทุ่งโป๊ะ ควนหนองหงษ์ 43 21 14 0 0 0 21 48.84
7.59 ศพด.ร.ร.บ้านควนหนองหงษ์ ควนหนองหงษ์ 12 0 0 0 0 0 0 0.00
7.60 ศพด.กาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ 13 0 0 0 0 0 0 0.00
7.61 บ้านควนหนองหงส์ ควนหนองหงษ์ 87 19 12 0 0 0 19 21.84
7.62 ตชด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ 28 10 6 0 0 0 10 35.71
7.63 ศพด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ 18 6 0 0 0 0 6 33.33
7.64 วัดกาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ 177 91 54 0 0 0 91 51.41
7.65 บ้านควนมุด ควนหนองหงษ์ 62 31 17 0 0 0 31 50.00
7.66 ศพด.เขาพระทอง เขาพระทอง 7 0 0 0 0 0 0 0.00
7.67 ศพด.ร.ร.วัดเขาลำปะ เขาพระทอง 24 0 0 0 0 0 0 0.00
7.68 บ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง 88 32 16 0 0 0 32 36.36
7.69 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง 92 46 23 0 0 0 46 50.00
7.70 ศพด.ทุ่งโซน เขาพระทอง 5 0 0 0 0 0 0 0.00
7.71 เขาพระทอง เขาพระทอง 109 97 69 0 0 0 97 88.99
7.72 ศพด.บ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง 8 0 0 0 0 0 0 0.00
7.73 ชุมชนวัดเขาลำปะ เขาพระทอง 69 55 30 0 0 0 55 79.71
7.74 วัดโคกทราง นางหลง 24 16 9 0 0 0 16 66.67
7.75 บ้านพรุบัว นางหลง 81 30 20 0 0 0 30 37.04
7.76 ศพด.ควนเถียะ นางหลง 1 0 0 0 0 0 0 0.00
7.77 วัดหนองจิก นางหลง 74 64 31 1 0 0 64 86.49
7.78 วัดควนเถียะ นางหลง 78 58 38 0 0 0 58 74.36
7.79 บ้านนางหลง นางหลง 65 38 20 0 0 0 38 58.46
8,214 3,914 2,562 68 0 0 3,914 47.65
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
8.1 ศพด.บางตง ท่าศาลา 28 2 2 1 0 0 2 7.14
8.2 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา 2 2 2 0 0 0 2 100.00
8.3 อนุบาลวัยวัฒน์ ท่าศาลา 148 40 30 0 0 0 40 27.03
8.4 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ ท่าศาลา 57 36 28 5 0 0 36 63.16
8.5 ปทุมานุกูล ท่าศาลา 708 516 371 3 0 0 516 72.88
8.6 ศพด.เทศบาลตำบลท่าศาลา ท่าศาลา 3 0 0 0 0 0 0 0.00
8.7 บ้านสระบัว ท่าศาลา 94 40 27 1 0 0 40 42.55
8.8 บ้านท่าสูง ท่าศาลา 127 85 48 0 0 0 85 66.93
8.9 ศพด.มัสยิดท่าสูงบน ท่าศาลา 29 1 0 0 0 0 1 3.45
8.10 อะห์หมัดอุปถัมภ์ ท่าศาลา 33 2 2 0 0 0 2 6.06
8.11 วัดชลธาราม ท่าศาลา 50 35 18 0 0 0 35 70.00
8.12 บ้านในถุ้ง ท่าศาลา 253 128 84 0 0 0 128 50.59
8.13 อนุบาลอินทิรา ท่าศาลา 209 85 59 2 0 0 85 40.67
8.14 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ ท่าศาลา 403 103 62 2 0 0 103 25.56
8.15 ราชประชานุเคราะห์ 8 ท่าศาลา 420 186 121 0 0 0 186 44.29
8.16 ท่าศาลา ท่าศาลา 715 526 387 29 0 0 526 73.57
8.17 วัดดอนใคร กลาย 94 66 48 1 0 0 66 70.21
8.18 บ้านพังปริง กลาย 101 77 53 0 0 0 77 76.24
8.19 บ้านบ่อกรูด กลาย 23 19 12 2 0 0 19 82.61
8.20 บ้านปากดวด กลาย 39 20 16 0 0 0 20 51.28
8.21 ศพด.บ้านดอนใคร กลาย 56 6 4 0 0 0 6 10.71
8.22 1.รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ กลาย 125 79 56 0 0 0 79 63.20
8.23 วัดป่า(ท่าขึ้น) ท่าขึ้น 31 7 3 0 0 0 7 22.58
8.24 วัดยางงาม ท่าขึ้น 57 42 31 0 0 0 42 73.68
8.25 วัดประดู่หอม ท่าขึ้น 27 21 11 0 0 0 21 77.78
8.26 ศพด.เทวดาราม ท่าขึ้น 118 40 25 0 0 0 40 33.90
8.27 ศพด.วัดยางใหญ่ ท่าขึ้น 68 11 7 1 0 0 11 16.18
8.28 วัดหมาย ท่าขึ้น 30 10 7 0 0 0 10 33.33
8.29 วัดทางขึ้น ท่าขึ้น 100 57 49 0 0 0 57 57.00
8.30 ศพด.ในโคร๊ะ ท่าขึ้น 54 3 2 0 0 0 3 5.56
8.31 ศพด.ไสโก ท่าขึ้น 17 0 0 0 0 0 0 0.00
8.32 บ้านสำนักม่วง ท่าขึ้น 50 39 27 6 0 0 39 78.00
8.33 วัดเทวดาราม ท่าขึ้น 62 38 25 0 0 0 38 61.29
8.34 วัดพระเลียบ ท่าขึ้น 82 49 29 0 0 0 49 59.76
8.35 ศพด.วัดเทวดาราม ท่าขึ้น 56 3 2 0 0 0 3 5.36
8.36 วัดสโมสร หัวตะพาน 73 27 4 0 0 0 27 36.99
8.37 บ้านทุ่งชน หัวตะพาน 98 37 14 0 0 0 37 37.76
8.38 ศพด.หัวตะพาน หัวตะพาน 22 1 0 0 0 0 1 4.55
8.39 ศพด.นากุน สระแก้ว 20 2 1 0 0 0 2 10.00
8.40 บ้านอินทนิน สระแก้ว 98 76 54 0 0 0 76 77.55
8.41 ชุมชนวัดสระแก้ว สระแก้ว 63 42 26 6 0 0 42 66.67
8.42 สระแก้ววิทยา สระแก้ว 186 91 56 1 0 0 91 48.92
8.43 บ้านหนับเภา สระแก้ว 43 34 24 0 0 0 34 79.07
8.44 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สระแก้ว 34 27 7 0 0 0 27 79.41
8.45 วัดนากุน สระแก้ว 93 84 58 0 0 0 84 90.32
8.46 วัดน้ำตก สระแก้ว 109 90 71 4 0 0 90 82.57
8.47 วัดยางทอง โมคลาน 105 26 10 0 0 0 26 24.76
8.48 บ้านประชาอารี โมคลาน 91 33 13 1 0 0 33 36.26
8.49 ศพด.มัสยิดบ้านอู่ตะเภา โมคลาน 29 5 4 0 0 0 5 17.24
8.50 บ้านทุ่งเกราะ โมคลาน 344 113 65 0 0 0 113 32.85
8.51 วัดโมคลาน โมคลาน 94 23 9 0 0 0 23 24.47
8.52 ศพด.อบต.โมคลาน โมคลาน 37 7 5 0 0 0 7 18.92
8.53 วัดชัยธารามประดิษฐ์ โมคลาน 62 30 16 0 0 0 30 48.39
8.54 วัดพระอาสน์ ไทยบุรี 22 16 10 0 0 0 16 72.73
8.55 วัดโคกเหล็ก ไทยบุรี 97 41 26 1 0 0 41 42.27
8.56 ศพด.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ไทยบุรี 43 1 1 0 0 0 1 2.33
8.57 ชุมชนใหม่ ไทยบุรี 83 52 25 0 0 0 52 62.65
8.58 บ้านสะพานหัน ไทยบุรี 40 37 22 0 0 0 37 92.50
8.59 บ้านฉาง ดอนตะโก 55 10 7 0 0 0 10 18.18
8.60 วัดหญ้าปล้อง ดอนตะโก 112 80 46 0 0 0 80 71.43
8.61 ศพด.อบต.ดอนตะโก ดอนตะโก 18 2 0 0 0 0 2 11.11
8.62 บ้านหนองหว้า ตลิ่งชัน 36 11 8 0 0 0 11 30.56
8.63 ศพด.บ้านปากเจา ตลิ่งชัน 21 6 3 0 0 0 6 28.57
8.64 บ้านปากเจา ตลิ่งชัน 95 53 36 0 0 0 53 55.79
8.65 ศพด.บ้านหน้าเขาวัด ตลิ่งชัน 20 3 0 0 0 0 3 15.00
8.66 วัดปลักปลา ตลิ่งชัน 110 74 50 2 0 0 74 67.27
8.67 วัดจันทาราม ตลิ่งชัน 77 52 31 0 0 0 52 67.53
8.68 บ้านหน้าเขาวัด ตลิ่งชัน 73 42 26 0 0 0 42 57.53
8.69 ศพด.ปลักปลา ตลิ่งชัน 4 0 0 0 0 0 0 0.00
8.70 ศพด.ประจำตำบลโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง 26 0 0 0 0 0 0 0.00
8.71 วัดสระประดิษฐ์ โพธิ์ทอง 180 85 54 0 0 0 85 47.22
8.72 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 โพธิ์ทอง 99 58 33 0 0 0 58 58.59
8.73 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ โพธิ์ทอง 933 169 99 0 0 0 169 18.11
11,955 4,529 2,934 25 1 0 4,529 37.88
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
9.1 1.รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ปากแพรก 4 4 2 0 0 0 4 100.00
9.2 3.รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก 422 288 197 2 0 0 288 68.25
9.3 เจริญวิทยา ปากแพรก 650 184 122 0 0 0 184 28.31
9.4 เจริญวัยวิทยา ปากแพรก 110 22 12 0 0 0 22 20.00
9.5 กาญจนศึกษา ปากแพรก 455 103 65 0 0 0 103 22.64
9.6 กาญจนศึกษาพัฒนาการ ปากแพรก 113 48 38 0 0 0 48 42.48
9.7 4.รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก 743 433 309 0 0 0 433 58.28
9.8 รัตนศึกษา ปากแพรก 1,279 818 552 3 1 0 818 63.96
9.9 เสริมปัญญา ปากแพรก 343 169 109 2 0 0 169 49.27
9.10 ศพด.ร.ร.บ้านหนองหว้า ชะมาย 18 0 0 0 0 0 0 0.00
9.11 ตันติวัตร ชะมาย 586 293 187 4 0 0 293 50.00
9.12 ศพด.ร.ร.วัดเขากลาย ชะมาย 14 0 0 0 0 0 0 0.00
9.13 วัดวังหีบ ชะมาย 63 32 20 0 0 0 32 50.79
9.14 ศพด.ร.ร.วัดวังหีบ ชะมาย 50 0 0 0 0 0 0 0.00
9.15 บ้านหนองหว้า ชะมาย 743 356 248 0 0 0 356 47.91
9.16 วัดเขากลาย ชะมาย 73 23 15 0 0 0 23 31.51
9.17 บ้านคลองขุด หนองหงส์ 91 29 13 0 0 0 29 31.87
9.18 ราชประชานุเคราะห์ 19 หนองหงส์ 68 28 14 0 0 0 28 41.18
9.19 บ้านนาเกิดผล หนองหงส์ 47 22 14 0 0 0 22 46.81
9.20 ศพด.บ้านนาเกิดผล หนองหงส์ 7 0 0 0 0 0 0 0.00
9.21 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ 29 12 7 0 0 0 12 41.38
9.22 วัดคงคาเจริญ หนองหงส์ 77 28 10 0 0 0 28 36.36
9.23 ศพด.บ้านนาป่า หนองหงส์ 10 0 0 0 0 0 0 0.00
9.24 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล หนองหงส์ 52 21 11 0 0 0 21 40.38
9.25 ศพด.บ้านควนไม้แดง หนองหงส์ 11 0 0 0 0 0 0 0.00
9.26 ศพด.อบต.ควนกรด ควนกรด 16 0 0 0 0 0 0 0.00
9.27 บ้านหน้าเขา ควนกรด 160 50 28 0 0 0 50 31.25
9.28 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ควนกรด 9 6 5 0 0 0 6 66.67
9.29 ศพด.บ้านวัดใหม่ ควนกรด 21 1 0 0 0 0 1 4.76
9.30 ชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด 140 31 26 0 0 0 31 22.14
9.31 บ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ 143 52 40 0 0 0 52 36.36
9.32 ศพด.บ้านทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ 51 10 8 0 0 0 10 19.61
9.33 วัดวังขรี นาไม้ไผ่ 26 1 0 0 0 0 1 3.85
9.34 ศพด.บ้านวังยาว นาไม้ไผ่ 50 4 3 0 0 0 4 8.00
9.35 วัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ 70 15 8 0 0 0 15 21.43
9.36 ศพด.อบต.นาไม้ไผ่ นาไม้ไผ่ 45 6 5 0 0 0 6 13.33
9.37 บ้านวังยาว นาไม้ไผ่ 97 6 2 0 0 0 6 6.19
9.38 ชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน 162 58 33 0 0 0 58 35.80
9.39 ศพด.บ้านท่าเลา นาหลวงเสน 10 0 0 0 0 0 0 0.00
9.40 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน 27 1 0 0 0 0 1 3.70
9.41 บ้านคอกช้าง นาหลวงเสน 56 11 7 0 0 0 11 19.64
9.42 วัดศิลาราย นาหลวงเสน 114 16 9 0 0 0 16 14.04
9.43 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร 47 15 8 0 0 0 15 31.91
9.44 บ้านหนองท่อม เขาโร 156 47 22 0 0 0 47 30.13
9.45 บ้านหนองปลิง เขาโร 97 22 10 0 0 0 22 22.68
9.46 บ้านวังเต่า เขาโร 78 17 10 0 0 0 17 21.79
9.47 ศพด.ทุ่งควาย เขาโร 5 0 0 0 0 0 0 0.00
9.48 วัดเขาโร เขาโร 125 73 44 7 0 0 73 58.40
9.49 บ้านนาพรุ เขาโร 34 9 7 0 0 0 9 26.47
9.50 อนุบาลคำแหง กะปาง 60 9 4 0 0 0 9 15.00
9.51 ราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง 161 72 46 0 0 0 72 44.72
9.52 บ้านคลองตูก กะปาง 79 7 4 0 0 0 7 8.86
9.53 บ้านพูน กะปาง 51 17 7 0 0 0 17 33.33
9.54 ศพด.บ้านคลองตูก กะปาง 30 1 0 0 0 0 1 3.33
9.55 ศพด.บ้านลานช้าง กะปาง 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9.56 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ กะปาง 260 35 22 0 0 0 35 13.46
9.57 วัดกะโสม กะปาง 132 18 14 0 0 0 18 13.64
9.58 วัดธรรมเผด็จ ที่วัง 240 39 27 0 0 0 39 16.25
9.59 วัดควนชม ที่วัง 137 32 13 0 0 0 32 23.36
9.60 ศพด.บ้านชายคลอง ที่วัง 18 1 0 0 0 0 1 5.56
9.61 บ้านชายคลอง ที่วัง 146 39 26 0 0 0 39 26.71
9.62 วัดก้างปลา ที่วัง 242 96 66 0 0 0 96 39.67
9.63 บ้านวังยวน ที่วัง 182 75 42 5 0 0 75 41.21
9.64 ศพด.บ้านควนชม ที่วัง 4 0 0 0 0 0 0 0.00
9.65 อนุบาลเพียรสอนศึกษา น้ำตก 66 25 17 0 0 0 25 37.88
9.66 ศพด.บ้านมะขาม น้ำตก 13 1 0 0 0 0 1 7.69
9.67 บ้านถ้ำตลอด น้ำตก 64 5 4 0 0 0 5 7.81
9.68 บ้านวังธน น้ำตก 48 31 24 0 0 0 31 64.58
9.69 บ้านน้ำตก น้ำตก 45 4 3 0 0 0 4 8.89
9.70 ศพด.ร.ร.บ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ 3 0 0 0 0 0 0 0.00
9.71 บ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ 101 20 11 0 0 0 20 19.80
9.72 บ้านจำปา ถ้ำใหญ่ 74 30 15 0 0 0 30 40.54
9.73 มนต์หทัย ถ้ำใหญ่ 254 71 42 1 0 0 71 27.95
9.74 ศพด.วัดไตรวิทยาราม ถ้ำใหญ่ 31 0 0 0 0 0 0 0.00
9.75 มหาราช 3 ถ้ำใหญ่ 111 54 37 0 0 0 54 48.65
9.76 บ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ 106 40 25 1 0 0 40 37.74
9.77 ทุ่งสง ถ้ำใหญ่ 2 2 1 0 0 0 2 100.00
9.78 บ้านเกาะยวน นาโพธิ์ 88 16 14 0 0 0 16 18.18
9.79 ศพด.บ้านเกาะปราง นาโพธิ์ 28 1 1 0 0 0 1 3.57
9.80 บ้านเกาะปราง นาโพธิ์ 90 27 12 0 0 0 27 30.00
9.81 บ้านบนควน นาโพธิ์ 135 39 22 0 0 0 39 28.89
9.82 ศพด.ร.ร.บ้านบนควน นาโพธิ์ 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9.83 ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 เขาขาว 16 0 0 0 0 0 0 0.00
9.84 บ้านสามัคคีธรรม เขาขาว 164 36 22 0 0 0 36 21.95
9.85 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว 330 91 51 0 0 0 91 27.58
9.86 ศพด.บ้านทับนายเหลียว เขาขาว 8 3 2 0 0 0 3 37.50
9.87 บ้านเขาตาว เขาขาว 98 41 27 0 0 0 41 41.84
9.88 วัดนิคมคีรี เขาขาว 63 8 4 0 0 0 8 12.70
9.89 บ้านไสส้าน เขาขาว 127 41 25 0 0 0 41 32.28
9.90 ศพด.บ้านไสส้าน เขาขาว 8 1 1 0 0 0 1 12.50
9.91 แสงทองวิทยานุสรณ์ เขาขาว 341 137 83 0 0 0 137 40.18
1,525 769 474 2 0 0 769 50.43
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
10.1 บ้านนาบอน นาบอน 20 12 6 0 0 0 12 60.00
10.2 กศน.อำเภอนาบอน นาบอน 1 0 0 0 0 0 0 0.00
10.3 วัดเทวสิทธิ์ นาบอน 145 93 67 0 0 0 93 64.14
10.4 บ้านนาโพธิ์ นาบอน 87 52 34 0 0 0 52 59.77
10.5 สหมิตรบำรุง นาบอน 188 86 51 0 0 0 86 45.74
10.6 1.รร.เทศบาลนาบอน นาบอน 44 13 6 0 0 0 13 29.55
10.7 ศพด.ด่านปริง นาบอน 3 0 0 0 0 0 0 0.00
10.8 ชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน 46 27 20 0 0 0 27 58.70
10.9 บ้านคลองจัง นาบอน 58 43 28 0 0 0 43 74.14
10.10 ประชาอุทิศมูลนิธิ นาบอน 123 48 27 0 0 0 48 39.02
10.11 ศพด.ทต.นาบอน นาบอน 13 1 1 0 0 0 1 7.69
10.12 วัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง 33 21 12 0 0 0 21 63.64
10.13 บ้านคลองโอม ทุ่งสง 69 29 19 0 0 0 29 42.03
10.14 ศพด.คลองโอม ทุ่งสง 8 0 0 0 0 0 0 0.00
10.15 บ้านไสยูงปัก ทุ่งสง 88 58 44 0 0 0 58 65.91
10.16 วัดหนองดี ทุ่งสง 98 58 35 0 0 0 58 59.18
10.17 ชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง 91 38 24 0 0 0 38 41.76
10.18 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน 128 62 23 0 0 0 62 48.44
10.19 บ้านหนองยาง แก้วแสน 84 35 22 0 0 0 35 41.67
10.20 ศพด.บ้านเกาะสระ แก้วแสน 5 0 0 0 0 0 0 0.00
10.21 บ้านไสโป๊ะ แก้วแสน 50 34 18 0 0 0 34 68.00
10.22 ศพด.บ้านแก้วแสน แก้วแสน 3 0 0 0 0 0 0 0.00
10.23 วัดเกาะสระ แก้วแสน 83 41 29 0 0 0 41 49.40
10.24 ศพด.บ้านหนองยาง แก้วแสน 57 18 8 2 0 0 18 31.58
5,211 1,792 1,149 31 0 0 1,792 34.39
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
11.1 วัดควนสระบัว ท่ายาง 59 32 23 0 0 0 32 54.24
11.2 บ้านบางตะเภา ท่ายาง 120 53 25 0 0 0 53 44.17
11.3 วิทยานุเคราะห์ ท่ายาง 401 166 116 3 0 0 166 41.40
11.4 สุมณฑาศึกษา ท่ายาง 71 11 7 0 0 0 11 15.49
11.5 บ้านนาท่อม ท่ายาง 86 17 8 0 0 0 17 19.77
11.6 บ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง 84 26 12 0 0 0 26 30.95
11.7 มัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง 109 25 19 0 0 0 25 22.94
11.8 วัดท่ายาง ท่ายาง 279 95 63 1 0 0 95 34.05
11.9 บ้านพอโกบ ท่ายาง 61 24 19 0 0 0 24 39.34
11.10 อนุบาลไกรแก้ว ท่ายาง 304 112 75 0 0 0 112 36.84
11.11 ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา 1 ท่ายาง 14 1 1 0 0 0 1 7.14
11.12 บ้านวังหิน ทุ่งสัง 48 20 12 0 0 0 20 41.67
11.13 ชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง 78 8 5 1 0 0 8 10.26
11.14 วัดควนยูง ทุ่งสัง 51 22 12 0 0 0 22 43.14
11.15 1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง ทุ่งสัง 211 100 57 0 0 0 100 47.39
11.16 บ้านโคกวัด ทุ่งสัง 59 11 3 0 0 0 11 18.64
11.17 บ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ 64 36 19 0 0 0 36 56.25
11.18 ศพด.บ้านวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ 17 0 0 0 0 0 0 0.00
11.19 วัดขนาน ทุ่งใหญ่ 102 46 29 0 0 0 46 45.10
11.20 บ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ 52 26 18 0 0 0 26 50.00
11.21 ศพด.วัดขนาน ทุ่งใหญ่ 15 0 0 0 0 0 0 0.00
11.22 บ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ 90 19 7 0 0 0 19 21.11
11.23 บ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ 91 63 47 1 0 0 63 69.23
11.24 วัดใหม่ ทุ่งใหญ่ 66 32 17 2 0 0 32 48.48
11.25 ศพด.หนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ 32 0 0 0 0 0 0 0.00
11.26 อนุบาลรุ่งรัศมี กุแหระ 68 26 21 1 0 0 26 38.24
11.27 ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา 3 กุแหระ 1 0 0 0 0 0 0 0.00
11.28 บ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ 176 67 50 1 0 0 67 38.07
11.29 ราชเวชพิศาล กุแหระ 60 25 18 1 0 0 25 41.67
11.30 วัดเสม็ดจวน กุแหระ 110 60 42 11 0 0 60 54.55
11.31 บ้านไร่มุสลิม ปริก 72 20 11 0 0 0 20 27.78
11.32 วัดควน ปริก 57 10 7 0 0 0 10 17.54
11.33 บ้านควนลำภู ปริก 90 47 28 3 0 0 47 52.22
11.34 บ้านควนอวดพัน ปริก 58 21 16 0 0 0 21 36.21
11.35 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก 67 36 25 0 0 0 36 53.73
11.36 ศพด.บ้านควนลำภู ปริก 42 11 10 1 0 0 11 26.19
11.37 บ้านไสใหญ่ ปริก 158 97 64 1 0 0 97 61.39
11.38 บ้านหนองคล้า ปริก 77 9 3 0 0 0 9 11.69
11.39 ศพด.ไร่มุสลิม ปริก 42 9 7 2 0 0 9 21.43
11.40 สุขสวัสดิ์วิทยา ปริก 116 30 18 0 0 0 30 25.86
11.41 บ้านสระนางมโนราห์ ปริก 80 29 21 0 0 0 29 36.25
11.42 ราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก 27 0 0 0 0 0 0 0.00
11.43 ศพด.บ้านทุ่งกรวด บางรูป 22 2 1 0 0 0 2 9.09
11.44 วัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป 31 8 5 0 0 0 8 25.81
11.45 ศพด.บ้านบางรูป บางรูป 57 7 4 0 0 0 7 12.28
11.46 วัดประดิษฐาราม บางรูป 157 23 13 0 0 0 23 14.65
11.47 ศพด.บ้านไสหร้า บางรูป 22 3 2 1 0 0 3 13.64
11.48 บ้านบางรูป บางรูป 126 5 3 0 0 0 5 3.97
11.49 บ้านทุ่งกรวด บางรูป 236 92 57 1 0 0 92 38.98
11.50 องค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน 129 60 39 0 0 0 60 46.51
11.51 ศพด.บ้านเขาหลัก กรุงหยัน 3 0 0 0 0 0 0 0.00
11.52 บ้านบางปรน กรุงหยัน 73 13 6 0 0 0 13 17.81
11.53 บ้านบ่อปลา กรุงหยัน 71 15 9 0 0 0 15 21.13
11.54 องค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน 60 27 15 0 0 0 27 45.00
11.55 บ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน 178 58 41 0 0 0 58 32.58
11.56 หมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน 181 37 19 0 0 0 37 20.44
5,132 3,203 2,377 129 0 0 3,203 62.41
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
12.1 สตรีปากพนัง ปากพนัง 1 1 1 0 0 0 1 100.00
12.2 ภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง 376 246 195 23 0 0 246 65.43
12.3 อนุบาลพรธิรา ปากพนัง 124 41 25 2 0 0 41 33.06
12.4 อนุบาลกานต์สินี ปากพนัง 66 31 22 1 0 0 31 46.97
12.5 2.รร.เทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง 174 126 96 1 0 0 126 72.41
12.6 หลวงครูวิทยา ปากพนัง 485 327 250 2 0 0 327 67.42
12.7 1.รร.เทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง 396 312 248 87 0 0 312 78.79
12.8 5.รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง 159 92 62 0 0 0 92 57.86
12.9 แพทยกิจพิทยา ปากพนัง 176 89 58 2 0 0 89 50.57
12.10 เปรมฤทัยศึกษา ปากพนัง 128 50 37 3 0 0 50 39.06
12.11 3.รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง 140 86 63 2 0 0 86 61.43
12.12 4.รร.เทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง 143 76 56 0 0 0 76 53.15
12.13 บ้านบางเนียน คลองน้อย 59 34 23 0 0 0 34 57.63
12.14 ศพด.บ้านคลองน้อย คลองน้อย 1 0 0 0 0 0 0 0.00
12.15 บ้านเขาน้อย คลองน้อย 45 26 19 0 0 0 26 57.78
12.16 วัดปิยาราม คลองน้อย 22 12 9 0 0 0 12 54.55
12.17 ศพด.บ้านบางเนียน คลองน้อย 1 0 0 0 0 0 0 0.00
12.18 บ้านเกาะนางโดย คลองน้อย 42 22 13 0 0 0 22 52.38
12.19 สหมิตรวิทยา คลองน้อย 62 32 23 0 0 0 32 51.61
12.20 บ้านแสงวิมาน คลองน้อย 70 42 27 0 0 0 42 60.00
12.21 วัดศรีสุวรรณาราม คลองน้อย 61 53 44 0 0 0 53 86.89
12.22 บ้านบางลึก คลองน้อย 43 20 14 0 0 0 20 46.51
12.23 วัดกัลยานฤมิต คลองน้อย 31 20 16 0 0 0 20 64.52
12.24 ศพด.วัดอัฒฑศาสนาราม ป่าระกำ 12 0 0 0 0 0 0 0.00
12.25 บ้านหัวลำพู ป่าระกำ 22 19 14 0 0 0 19 86.36
12.26 ศพด.ร.ร.วัดเหมก ป่าระกำ 4 0 0 0 0 0 0 0.00
12.27 วัดอัฒฑศาสนาราม ป่าระกำ 5 5 5 0 0 0 5 100.00
12.28 ศพด.วัดป่าระกำใต้ ป่าระกำ 7 0 0 0 0 0 0 0.00
12.29 วัดป่าระกำ ป่าระกำ 45 37 35 0 0 0 37 82.22
12.30 บ้านบางมูลนาก ชะเมา 35 23 12 0 0 0 23 65.71
12.31 วัดชมพูประดิษฐ์ ชะเมา 82 59 38 0 0 0 59 71.95
12.32 วัดสุขุม คลองกระบือ 16 7 5 0 0 0 7 43.75
12.33 ศพด.วัดตรงบน คลองกระบือ 1 0 0 0 0 0 0 0.00
12.34 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง คลองกระบือ 19 19 13 1 0 0 19 100.00
12.35 วัดมหิสสราราม คลองกระบือ 14 7 3 0 0 0 7 50.00
12.36 วัดบ้านงาม คลองกระบือ 10 6 6 0 0 0 6 60.00
12.37 ศพด.อบต.คลองกระบือ คลองกระบือ 10 0 0 0 0 0 0 0.00
12.38 วัดตรงบน คลองกระบือ 16 13 7 0 0 0 13 81.25
12.39 ศพด.วัดโบสถ์ เกาะทวด 39 4 3 0 0 0 4 10.26
12.40 วัดเกาะจาก เกาะทวด 172 136 101 0 0 0 136 79.07
12.41 ศพด.วัดเกาะจาก เกาะทวด 1 1 0 0 0 0 1 100.00
12.42 วัดโบสถ์ เกาะทวด 34 24 12 0 0 0 24 70.59
12.43 ศพด.วัดบางบูชาชนาราม เกาะทวด 2 0 0 0 0 0 0 0.00
12.44 ชุมชนวัดบางบูชา เกาะทวด 39 38 36 0 0 0 38 97.44
12.45 ศพด.วัดสุวรรณภูมิวิหาร บ้านใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 0.00
12.46 วัดบางคุระ บ้านใหม่ 43 23 11 0 0 0 23 53.49
12.47 วัดปากตรง หูล่อง 94 54 24 0 0 0 54 57.45
12.48 บ้านหอยราก หูล่อง 56 41 29 3 0 0 41 73.21
12.49 วัดสองพี่น้อง หูล่อง 19 16 11 0 0 0 16 84.21
12.50 ราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก 45 3 1 0 0 0 3 6.67
12.51 วัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก 42 12 10 0 0 0 12 28.57
12.52 บ้านท้องโกงกาง ปากพนังฝั่งตะวันตก 98 72 46 0 0 0 72 73.47
12.53 วัดบางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก 40 36 32 0 0 0 36 90.00
12.54 ศพด.บางผึ้ง ปากพนังฝั่งตะวันตก 2 0 0 0 0 0 0 0.00
12.55 วัดบางไทร บางศาลา 88 73 57 0 0 0 73 82.95
12.56 ศพด.วัดคงคาวดี บางศาลา 12 1 0 0 0 0 1 8.33
12.57 วัดบางศาลา บางศาลา 25 21 12 0 0 0 21 84.00
12.58 วัดกาญจนาราม บางพระ 2 1 1 0 0 0 1 50.00
12.59 ศพด.บางกรูด บางพระ 13 2 1 0 0 0 2 15.38
12.60 วัดหงส์แก้ว บางตะพง 33 26 18 0 0 0 26 78.79
12.61 บ้านชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก 55 37 28 0 0 0 37 67.27
12.62 บ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก 42 27 20 0 0 0 27 64.29
12.63 บ้านบางวัง ปากพนังฝั่งตะวันออก 29 16 14 0 0 0 16 55.17
12.64 วัดบางฉนาก ปากพนังฝั่งตะวันออก 16 13 6 0 0 0 13 81.25
12.65 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ปากพนังฝั่งตะวันออก 76 46 34 0 0 0 46 60.53
12.66 อนุบาลพลพันธ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก 285 153 113 1 0 0 153 53.68
12.67 บ้านบางแรด